วิธีแก้ Munin Service Monitor แสดง warning สีแดง หลังจากติดตั้งด้วย cPanel


ลองทำดูแล้ว สามารถแก้ไขได้ โดยใช้ชุดคำสั่งนี้

root@srv [~]# mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_data_file_path'"
+-----------------------+------------------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------+------------------------+
| innodb_data_file_path | ibdata1:10M:autoextend |
+-----------------------+------------------------+

root@srv [~]# vi /etc/munin/plugin-conf.d/mysql_innodb

root@srv [~]# cat /etc/munin/plugin-conf.d/mysql_innodb
[mysql_innodb]
env.warning 0
env.critical 0

root@srv [~]# /etc/init.d/munin-node restart
Stopping Munin Node agents: [ OK ]
Starting Munin Node: [ OK ]

root@srv [~]# su munin -c /usr/bin/munin-cron
This account is currently not available.

root@srv [~]# su - munin --shell=/bin/bash
Attempting to create directory /home/munin/perl5
munin@srv [~]$ /usr/local/cpanel/3rdparty/bin/munin-cron
munin@srv [~]$

munin@srv [~]$ logout
root@srv [~]#

Credit: https://forums.cpanel.net/threads/munin-plugin-warn-mysql-innodb-free-tablespace.208591/Recent Comments

No comments

Leave a Comment